Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
124 người đã bình chọn
779 người đang online

Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày 01 - 11 - 2021
100%

Cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 851, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: 0215 3829 939

II. Phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

1) Đồng chí Lê Thanh Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại:  0215 3826 088                       Email: Binhlt@dienbien.gov.vn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trong chỉ đạo điều hành chung toàn bộ hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của cơ quan Văn phòng.

- Giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong quan hệ công tác và giữ mối liên hệ làm việc với các cơ quan Trung ương, cơ quan ở địa phương. Giữ mối quan hệ công tác với các Sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu xử lý công việc liên quan đến các hoạt động phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban xây dựng đảng tỉnh: Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra.

- Triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Trung ương, của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp tham mưu, xử lý công việc trên các lĩnh vực công tác:

+ Công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn, hàng năm của tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh bổ sung trong năm;

+ Phối hợp với các ngành, đơn vị và các bộ phận liên quan trong cơ quan chuẩn bị nội dung trình tại các phiên họp của UBND tỉnh và các tài liệu, báo cáo trình HĐND tỉnh; Chỉ đạo tổng hợp và ra thông báo các phiên họp UBND tỉnh theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

+ Công tác quân sự quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng; lĩnh vực: xây dựng, phát triển đô thị, giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh;

+ Các nội dung liên quan đến Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La; Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ; Dự án theo hình thức PPP và dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước;

+ Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Chỉ đạo phân loại, xử lý công văn đến của UBND tỉnh và của cơ quan Văn phòng;

- Thẩm định các văn bản do các ngành, đơn vị và các bộ phận trong cơ quan tham mưu soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thừa lệnh UBND tỉnh ký các văn bản của UBND tỉnh được quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực vực được phân công.

- Phụ trách công tác đối ngoại và giữ mối quan hệ với các Đoàn thể trong cơ quan; công tác tự vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.

- Làm chủ tài khoản thứ nhất của Văn phòng UBND tỉnh; chịu trách nhiệm về đảm bảo kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và kinh phí hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của UBND tỉnh và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng hợp, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế ngành, phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, phòng Hành chính - Tổ chức, Ban Tiếp công dân của tỉnh, phụ trách hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2) Đồng chí Nguyễn Ngọc Thể - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại:  0215 3825 002                       Email: thenn@dienbien.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo tham mưu thực hiện một số lĩnh vực công tác, gồm:

- Triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Trung ương, của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu xử lý công việc liên quan đến quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Dân vận, Hội Nông dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp tham mưu, xử lý công việc trên các lĩnh vực công tác:

+ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng chống lụt bão, khí tượng thủy văn; Công thương, Ngoại vụ; Thanh tra; Tư pháp; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án 29 xã biên giới; phân giới cắm mốc; Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn 2014 - 2020, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh và các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Xây dựng chương trình công tác và báo cáo của UBND tỉnh hàng năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần để tham mưu, trình UBND tỉnh theo quy định;

+ Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Thẩm định các văn bản do các ngành, đơn vị và các bộ phận trong cơ quan tham mưu soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chánh Văn phòng ký thừa lệnh các văn bản của UBND tỉnh theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách khi được lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền.

- Được ủy quyền ký các văn bản của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Phụ trách, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng, gồm: Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng lãng phí; quy chế 1 cửa; hệ thống quản lý chất lượng ISO của cơ quan; hoạt động công báo; hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Nội chính; Trung tâm Tin học - Công báo và bộ phận chuyên viên thuộc các phòng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

3) Đồng chí Phạm Thế Xuyên - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0215 3827 767                        Email: xuyenpt@dienbien.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo tham mưu thực hiện một số lĩnh vực công tác, gồm:

- Triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Trung ương, của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu xử lý công việc liên quan đến quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên Giáo, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh (trừ Hội Luật Gia, Liên minh HTX tỉnh).

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp tham mưu, xử lý công việc trên các lĩnh vực công tác:

+ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học Công nghệ, Báo chí, Phát thanh - Truyền hình, Bảo hiểm xã hội, khối các trường chuyên nghiệp, Ban QLDA di tích lịch sử Điện Biên Phủ;

+ Chương trình 30a, Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người có công với cách mạng về nhà ở và các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

+ Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Thẩm định các văn bản do các ngành, đơn vị và các bộ phận trong cơ quan tham mưu soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chánh Văn phòng ký thừa lệnh các văn bản của UBND tỉnh theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách khi được lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền.

- Được ủy quyền ký các văn bản của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo việc tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất của cơ quan Văn phòng theo chế độ quy định (trừ các báo cáo liên quan đến bộ máy, cán bộ, đào tạo cán bộ).

- Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Khoa giáo - Văn xã và bộ phận chuyên viên thuộc các phòng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Ban Biên Tập

Tin mới nhất

Cơ cấu tổ chức(01/11/2021 9:17 CH)

°