VPUB – Kiểm tra Cải cách hành chính và Phân cấp Quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2022

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
100%

Dienbien.gov.vn - Ngày 14/9, tại Trụ sở làm việc của UBND huyện Điện Biên, Đoàn kiểm tra số 2 và UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Phân cấp QLNN trên địa bàn huyện năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thể - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; Tham dự cuộc họp có đồng chí Nông Quang Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện đơn vị được kiểm tra và lãnh đạo các phòng ban liên quan thuộc huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thể - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Điện Biên

Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 13/9/2022, Đoàn kiểm tra số 2 (theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên) tổ chức kiểm tra Công tác CCHC và Phân cấp QLNN trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2022 theo Kế hoạch số 1703/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh. Trong thời gian quan huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện đầy đủ các nhiệm vụ, lĩnh vực CCHC và phù hợp với nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; thực hiện báo cáo định kỳ.

Huyện đã ban hành Kế hoạch và kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã, theo Kế hoạch huyện dự kiến kiểm tra 05/11 cơ quan, đơn vị thuộc huyện (đạt 45,45%), 07/21 đơn vị hành chính cấp xã (đạt 30%). Hiện tại, huyện đang tổ chức kiểm tra theo kế hoạch; Đã ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã trên địa bàn huyện Điện Biên”, huyện đã triển khai chấm điểm chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã thuộc huyện năm 2021; Đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 18/01/2022 về tuyên truyền CCHC huyện Điện Biên năm 2022; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh 07 tin, tần suất 3 buổi/ngày; tuyên truyền trên Cổng TTĐT 04 tin bài về CCHC. Tuyên truyền trực tiếp tại các thôn bản, lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban, lớp học tập cộng đồng, trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, Pa nô, áp phích.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng thời UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Điện Biên đảm bảo thời gian và chất lượng, đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. Hạ tầng CNTT được quan tâm đầu tư, tỷ lệ máy tính trên CBCC đạt 100%; Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung (Bkav Endpoint) đạt 46,5% (79/170 máy tính được cấp); Huyện đã triển khai ứng dụng nền tảng quản lý văn bản TD Office tại các phòng, ban, đơn vị và liên thông đến các đơn vị trong tỉnh; Tỷ lệ văn bản điện tử tại văn phòng HĐND & UBND đạt 99.60%, tỷ lệ lãnh đạo ký số văn bản điện tử đạt 45%; Thực hiện cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ TTHC được thực hiện qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh là 5.369 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 là 79%. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 5.190 hồ sơ, sớm hạn là 5.126 hồ sơ (đạt 95,5%), trễ hạn là 64 hồ sơ.

Tại thời điểm kiểm tra UBND huyện đã đưa 252 TTHC vào xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Gồm 04 hệ thống độc lập: Hệ thống QLCL phòng TN&MT; Hệ thống QLCL phòng Tài chính - Kế hoạch; Hệ thống QLCL phòng LĐTB&XH; Hệ thống QLCL gồm Văn phòng HĐND-UBND huyện và các phòng, ban còn lại.

Trong buổi làm việc đoàn kiểm tra đã có một số kiến nghị như: Đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC của UBND tỉnh; quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn; tiếp tục thực hiện việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHCsử dụng kết quả CCHC làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng, đánh giá CBCCVC hằng năm; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền CCHC nhằm góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện từng bước môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công.

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Ngọc Thể - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá công tác CCHC được UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn kịp thời, hiệu quả, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua kiểm tra tại 07 UBND cấp xã thuộc huyện cho thấy công tác CCHC được UBND các xã quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được đoàn chỉ ra tại các Biên bản làm việc giữa Đoàn kiểm tra với UBND cấp xã; Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo thời gian theo qui định; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là công tác quản lý các điểm mỏ khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường; đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh để tạo điều kiện thu hút đầu tư, các Nhà đầu tư thực hiện Dự án trồng Mắc ca và người dân tham gia liên kết, phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn; khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả xử lý các vấn đề tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra tại các mục nêu trên về thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh (Sở Nội vụ), Trưởng đoàn kiểm tra và các cơ quan liên quan.

Đồng chí Nông Quang Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia ý kiến với đoàn kiểm tra trong buổi làm việc

Đồng chí Nông Quang Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện nhất trí với nội dung kết luận của đoàn kiểm tra, đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh một số vấn đề như: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xử lý các trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư; dự án triển khai tại các khu vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân; Đề nghị Sở Nội vụ có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC đi tham quan, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài tỉnh./.

Trần Ngọc

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Kỷ niệm 60 năm Ngày Bầu cử HĐND tỉnh Điện Biên(09/06/2023 10:25 CH)

  VPUB - Đồng chí Phạm Thế Xuyên được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh(22/04/2023 11:53 CH)

  VPUB - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương, viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên(09/04/2023 9:51 CH)

  VPUB - Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn cho các đoàn viên(25/03/2023 6:00 CH)

  VPUB – Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng các hoạt động “Tuần lễ Áo dài” (07/03/2023 11:27 CH)

  °
  207 người đang online