Phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; 2025-2030

Xẹm chi tiết Quyết định Tại đây