VPUB - Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự và chủ trì tại điểm cầu Điện Biên: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thể - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Điện Biên

Trong 2 ngày 5 - 6/12/2022, gần 100 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh được nghe các đồng chí Báo cáo viên Trung ương truyền đạt 4 chuyên đề: Về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2045" và "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". 

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. 

Ngọc Thủy